{"type":"txt","text":"SA Research","font_size":40,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Lexend Deca","color":"black","letter_spacing":0}
 • HOME
 • ABOUT
 • SERVICE
 • NEWS
 • CONTACT
 • {"google":["Raleway","Lexend Deca","Libre Baskerville"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"SA Research","font_size":20,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"Lexend Deca","color":"black","letter_spacing":0}
 • HOME
 • ABOUT
 • SERVICE
 • NEWS
 • CONTACT
 • ABOUT SAR

  SA 리서치는

  동남아를 기반으로 현지 조사원이 현장에서 직접 조사하고

  사 결과를 한국의 전문 연구원이 분석하여 제공하는

  전문조사 기업입니다.

   


   

  특장점


  - 한국인 슈퍼바이저가 출장을 통해 매니징한 직접 조사
  - 해외 현지 법인과 한국 수행기업(매출 60 규모의 한국 컨설팅 사, 우리누리)의 분업을 통한 효율적인 사업 수행

  {"google":["Raleway","Abril Fatface","Libre Baskerville","Lato"],"custom":["Noto Sans KR"]}{"google":["Raleway","Lexend Deca","Libre Baskerville","Lato"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}